Tạp chí Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Chuyên đề: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Năm 2019

Số 3

Trụ sở tòa soạn: Phòng 711, Tầng 7, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình

Một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

Một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

Chuyên đề: Tạp chí Dân tộc học

Năm 2019

Số 2

Tác động của  cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 7

Hệ thống phúc lợi y tế ở Việt Nam hiện nay

Hệ thống phúc lợi y tế ở Việt Nam hiện nay

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 7

Phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

số 10