Nghiên cứu hệ tiêu chí đo lường vốn xã hội ở Việt Nam