Định mức kinh tế- kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Định mức kinh tế- kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

07/06/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Theo Thông tư quy định, đối tượng áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này bao gồm: các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ; các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động thông tin, thống kê, thư viên khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; ngoài ra khuyến khích các cơ quan, tổ chức có hoạt động dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở phương pháp thống kê tổng hợp; phương pháp phân tích, thực hiệm và phương pháp so sánh

Trên cơ sở 46 quy trình thực hiện dịch vụ tương ứng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật bao gồm các hao phí về lao động, về nguyên vật liệu và về máy móc thiết bị sử dụng để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ, trong đó: (1) Hao phí lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián toesp cần thiết của các cấp bậc lao động bình quân để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện; (2) Hao phí nguyên vật liệu là các loại vật liệu cần thiết được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN. Mức hao phí trong định mức được tính bằng số lượng từng loại vật liệu cụ thể; (3) Hao phí máy móc, thiết bị là các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viên KH&CN. Mức hao phí trong định mức được tính bằng ca làm việc, mỗi ca tương ứng với 8 giờ làm việc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022 và được áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường hợp cần thiết có thể ban hành quy định áp dụng cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện của tổ chức cung cấp dich vụ thuộc phạm vi quản lý tại bộ, ngành, địa phương nhưng không vượt quá định mức ban ban hành tại Thông tư này.

Minh Hồng (Tổng hợp)

 

 

Các tin đã đưa ngày: