Thư cảm ơn của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư cảm ơn của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"

09/12/2022

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng đăng Thư cảm ơn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

 

Chi tiết xem file đính kèm:    

 

 

Các tin đã đưa ngày: