PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

07/08/2021

Chiều ngày 06/8/2021, tại Hội đồng Lý luận Trung ương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh TTXVN).  

Tới dự buổi Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm các cá nhân tham gia Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, được cử làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách nhiệm kỳ 2016-2021 làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và TS. Bùi Trường Giang, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định cho các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh TTXVN).

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định cho các đồng chí tham gia Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, tại Đại hội XIII của Đảng, công tác lý luận được nhấn mạnh và định hướng rất cụ thể, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trực tiếp là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, với yêu cầu cao: "Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước."

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để phục vụ cho nhiệm vụ to lớn ấy, Hội đồng Lý luận Trung ương phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham vấn về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi, nghiên cứu lý luận chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao.

 

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: