Quyết định điều động giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Quyết định điều động giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/10/2022

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 04/10/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng ký Quyết định để đồng chí Bùi Nhật Quang thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; điều động giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bùi Nhật Quang

Trước đó, ngày 30/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bằng hình thức cảnh cáo, và ngay sau đó ngày 03/10/2022 tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để đồng chí Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

PV.

Các tin đã đưa ngày: