Ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

12/09/2021

Sáng 12/9/2021, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và họp Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự Lễ ra mắt.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Phương Hoa

Ngày 6/8/2021 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 26-QĐ/TW về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội đồng nhiệm kỳ mới có 50 thành viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng. 

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử làm Phó Chủ tịch Thường trực.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021, làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và TS. Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và yêu cầu cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng đề ra là: "Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Gắn kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách". Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, tư duy phát triển, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi trong đường lối chiến lược của Đảng, sự nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Những vấn đề quan trọng và mới được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Cũng như những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội…

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Phương Hoa

Phát biểu tại Lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị. Từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Kỳ họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong toàn khóa. Đặc biệt là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng.

 

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: