Thông báo số 2036/TB-VP về kết quả lựa chọn cá nhân mua tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo số 2036/TB-VP về kết quả lựa chọn cá nhân mua tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý

14/11/2022

THÔNG BÁO

 

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành đăng thông báo về việc bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ không sử dụng. Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ đăng ký theo quy định, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng ý chọn ông Hà Văn Anh là cá nhân mua tài sản, công cụ, dụng cụ nêu trên.

Chi tiết xin xem file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

 

Các tin đã đưa ngày: