Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/07/2021

VĂN PHÒNG VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đơn vị được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Số 6 Quốc gia (A6QG)

Tài sản: Xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA, số loại 626, đã qua sử dụng, BKS - 80A 024.89, Năm sản xuất: 2000

Giá khởi điểm của tài sản: 31.469.000 (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

Sau khi xem xét đánh giá hồ sơ của Công ty cung cấp dựa trên các tiêu chí lựa chọn do Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đặt ra, Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đồng ý lựa chọn Công ty A6QG là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên.

Chi tiết thông báo, xin xem file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: