Thông báo số 2214/TB-VP về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo số 2214/TB-VP về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2023

Thông báo

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 96 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị tự chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có):

Chi tiết xin xem file đính kèm!

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: