Thông báo số 1057/TB-KHXH về tiếp công dân, viên chức, người lao động
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo số 1057/TB-KHXH về tiếp công dân, viên chức, người lao động

09/07/2024

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng đăng Thông báo số 1057/TB-KHXH của Viện Hàn lâm về việc tiếp công dân, viên chức, người lao động (Chi tiết xem file đính kèm).

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: