Thông báo về việc lấy ý kiến viên chức, người lao động thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo về việc lấy ý kiến viên chức, người lao động thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm

17/02/2023

Thông báo: Lấy ý kiến trên phương tiện truyền thông (Kèm theo Công văn số 219/KHXH-TCCB ngày 15/2/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 03/2021/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để có đủ căn cứ, hồ sơ đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì cho 2 cá nhân có quá trình cống hiến tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của viên chức và người lao động thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm về việc khen thưởng đối với hai cá nhân sau:

1. PGS.TS. Lê Thanh Sang, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội.

2. TS. Bạch Hồng Việt, Quyền Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo.

Ý kiến phản ánh, kiến nghị về các cá nhân nêu trên (nếu có) xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 01/3/2023).

Trân trọng./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: