Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê nhà Đa năng và một phần sân vườn tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê nhà Đa năng và một phần sân vườn tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

20/04/2021

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê nhà Đa năng và một phần sân vườn tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

     Tên đơn vị: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

     Đia chỉ: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

2. Thông tin về tài sản đấu giá

    Tên tài sản: Quyền thuê nhà Đa năng và một phần sân vườn tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

    Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo. Người đến nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản trị (phòng 410), tầng 4, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết nội dung thông báo, xin xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: