Thông báo số 85/VP-TB về kết quả tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo số 85/VP-TB về kết quả tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

24/01/2022

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: