Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Kinh tế Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Kinh tế Việt Nam

13/11/2013

Ngày 05/11/2013, tại Viện Kinh tế Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Kinh tế Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Thủ trưởng các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo và Chi ủy Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức và việc tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của Viện, nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Giáo sư Chủ tịch Viện phát biểu kết luận nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động và siết chặt kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc và của toàn Viện Hàn lâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong tình hình mới, đặc biệt sau khi được Đảng và Nhà nước ghi nhận vị thế và những đóng góp của Viện trong suốt 60 năm qua việc đổi tên thành Viện Hàn lâm. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam luôn giữ vững được truyền thống với bề dày lịch sử, bảo đảm sự kế thừa trong quá trình xây dựng và phát triển, những năm gần đây Viện đã có những hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn liền với việc tái cơ cấu tổ chức, bước đầu tạo môi trường thuận lợi để quy tụ, tập hợp lực lượng các nhà khoa học, kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu, đáp ứng yêu cầu phát triển do thực tiễn đặt ra. Lãnh đạo Viện và Chi ủy đã quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo được không khí hứng khởi cho cán bộ, viên chức, nhất là cán bộ trẻ. Các sáng kiến đưa ra tại Viện (như Câu lạc bộ Tiếng Anh...) có tính ứng dụng thực tế và tạo được nền tảng cho việc phát triển dài hạn. Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi nhận tính tích cực, chủ động, sáng tạo, chấp hành của cán bộ, viên chức trong Viện, đặc biệt là các cán bộ trẻ. Trước yêu cầu triển khai khối lượng công việc ngày một lớn, nhất là các nhiệm vụ quan trọng sắp tới (Tổng kết 30 năm đổi mới, tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, triển khai thỏa thuận hợp tác với các Bộ, Ban, Ngành và địa phương...), Chủ tịch Viện giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam cần tránh bị phân tán nguồn lực, cần giải quyết hợp lý, hài hòa mối tương quan giữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Viện Hàn lâm, của Viện Kinh tế Việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ bên ngoài (với các địa phương, Bộ, Ngành ...), từ đó xác định rõ thứ tự ưu tiên giữa các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tập trung nguồn lực để thực hiện. Viện cần chú trọng kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Viện; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, mạnh dạn tin tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực sáng tạo, cống hiến của mình để tạo sức mạnh chung cho toàn Viện.

TS. Nguyễn Bùi Nam - CVP

 

Các tin đã đưa ngày: