Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Xã hội học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Xã hội học

19/11/2013

Ngày 12/11/2013, tại Viện Xã hội học, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo và Chi ủy Viện Xã hội học. Tham dự cuộc họp có: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Thủ trưởng các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện; Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo và Chi ủy Viện Xã hội học báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức và việc tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của Viện, nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Giáo sư Chủ tịch Viện phát biểu kết luận: Viện Xã hội học giữ vai trò quan trọng và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Thời gian gần đây, Viện đã có những nỗ lực lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Viện Hàn lâm. Các báo cáo chuyên đề đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Viện đã được Viện thực hiện kịp thời và có chất lượng. Viện đã chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác cả trong và ngoài nước, gắn kết quả nghiên cứu với đào tạo, mở rộng sự tham gia của cán bộ trẻ, quan tâm bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ. Trước yêu cầu của sự nghiệp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Giáo sư Chủ tịch Viện giao nhiệm vụ cho Viện Xã hội học cần định hướng lại chiến lược, tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nghiên cứu và bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời trong việc luận giải, tư vấn, định hướng trước các vấn đề xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Viện cần định vị đúng vị trí của Viện trong Viện Hàn lâm và vai trò đóng góp quan trọng của Viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sắp tới như Tổng kết 30 năm đổi mới, tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, tham gia các đề tài cấp Nhà nước, triển khai các dự án, nhiệm vụ cụ thể theo thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm với các Bộ Ngành và địa phương theo hướng không phân tán nguồn lực, chú trọng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Viện cần tạo dấu ấn qua thực hiện các đề tài trọng điểm trên cơ sở quy tụ sức mạnh của toàn Viện. Từ thế mạnh của Viện về điều tra xã hội học, Viện cần làm tốt hơn công tác phân tích, tổng kết lý luận để nâng cao chất lượng tư vấn chính sách, kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, lấy nghiên cứu cơ bản làm trung tâm. Viện cần chú trọng kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Viện, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, mạnh dạn tin tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực sáng tạo, cống hiến của mình để tạo sức mạnh chung cho toàn Viện.

 

TS. Nguyễn Bùi Nam - CVP

 

Các tin đã đưa ngày: