Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

22/07/2015

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Để phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với Dự thảo này, xin xem toàn văn Dự thảo  Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong tệp tin đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: