Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm thành viên Lãnh đạo Viện Hàn lâm và thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm thành viên Lãnh đạo Viện Hàn lâm và thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

26/12/2014

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/BCT ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội; theo Kế hoạch số 1009-KH/ĐU ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng 19/12/2014, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Lãnh đạo Viện Hàn lâm và thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm 04 đồng chí là Lãnh đạo Viện Hàn lâm và 09 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (trong đó 03 đồng chí Ban Thường vụ chưa đủ thời gian lấy phiếu do mới bổ sung).

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham  dự và chứng kiến Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương và Bộ Nội vụ. Tham dự và đồng thời là đối tượng ghi phiếu của Hội nghị lấy phiếu thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy gồm các đồng chí  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm. Tham dự và đồng thời là đối tượng ghi phiếu của Hội nghị lấy phiếu thành viên Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm.

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, công khai, dân chủ và theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Sau khi nghe phổ biến quy định và quy trình lấy phiếu, Hội nghị đã thông qua danh sách thành viên đưa ra lấy phiếu tín nhiệm,  thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. 41 cán bộ gồm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Trưởng các tổ chức đoàn thể  của Viện Hàn lâm đã tham gia bỏ phiếu để thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí giữ các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. 25 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện tham gia bỏ phiếu để thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí giữ các chức danh  Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được lấy theo ba mức: "tín nhiệm cao"," "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp",  đảm bảo đúng nguyên tắc theo  tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Kết quả kiểm phiếu đã được công bố công khai tại hội nghị, cụ thể như sau:

I. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

STT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

1

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25/25

100%

0

0%

0

0%

2

   Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

24/25

96%

01/25

04%

0

0%

3

  Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư  Đảng  ủy  Viện  Hàn  lâm  Khoa  học  xã  hội Việt  Nam

24/25

96%

01

04%

0

0%

4

   Đồng chí  Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy

22/25

88%

03/25

12%

0

0%

5

  Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường  vụ, Chủ  nhiệm  Ủy  ban Kiểm tra Đảng ủy

21/25

84%

04/25

16%

0

0%

6

  Đồng chí Võ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường  vụ, Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ

17/25

68%

06/25

24%

02/25

8%

 

II/ Kết quả lấy phiếu đối với các chức danh Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

STT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ  (%)

1

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

40/41

97,56%

01/41

2,24%

0

0%

2

   Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

39/41

95,12%

02/41

 4,88 %

0

0%

3

   Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ   tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

37

90,25%

03

7,3%

01

 2,24%

4

  Đồng chí  Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

38

92,68%

01

2,44%

02

4,88%

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Kết quả triển khai và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo Viện Hàn lâm và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  là một trong chuỗi hoạt động của Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp ủy các cấp mà Đảng ủy và Viện Hàn lâm đã đề ra trong năm 2014. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là một trong những kênh thông tin thể hiện sự ghi nhận, đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm trong gần một nhiệm kỳ hoạt động vừa qua đối với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Đây cũng là dịp để từng đồng chí trong lãnh đạo chính quyền và cấp ủy có cơ sở nhìn lại kết quả lãnh đạo, quản lý điều hành của mình trên từng cương vị công tác được giao.

Hồ sơ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền cấp trên để báo cáo và làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ./.

Hải Nam (VPĐU)

 

Các tin đã đưa ngày: