Hội nghị Phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

24/10/2013

Ngày 24/10/2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

 

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh các nội dung chính của nghị quyết và kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI: i) về Đề án “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; ii) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; iii) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; iv) về tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến của nhân dân và của đại biểu Quốc hội; v) về các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; vi) về Quy chế bầu cử trong Đảng; vii) về công tác nhân sự; viii) về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nắm bắt được những thông tin cập nhật về công tác Đảng và chuẩn bị Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế; về vai trò và các nhiệm vụ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XII, đóng góp vào phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu tài liệu về nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám, quán triệt tư tưởng, quan điểm, nhận thức để phổ biến cho các đồng chí đảng viên của đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong nước và quốc tế./.

 

TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: