Thông báo số 1988/VP-TB của Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo số 1988/VP-TB của Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

08/11/2021

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Kính gửi: Công ty đấu giá Hợp danh sổ 6 Quốc gia (A6QG)

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành đăng thông báo trên Website https://dgts.moi.gov.vn/ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ của Quý công ty cung cấp dựa trên các tiêu chí lựa chọn do Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề ra. Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia (A6QG).

Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà TT 435A, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0108989519.

Bằng văn bản này, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo để Quý công ty được biết và kính đề nghị Quý công ty tiến hành các thủ tục ký kết Họp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và chuẩn bị các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm;

- Lưu VT, QT

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

ĐỖ HỮU PHƯƠNG

 

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: