Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

17/05/2013

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2013, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

    Về phía Ban Kinh tế Trung ương có GS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; TS. Đinh Văn Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; TS. Phạm Xuân Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Ban Kinh tế Trung ương.

     

GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh: sau chuyến công tác và làm việc của Ban Kinh tế Trung ương tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các  cơ quan chức năng của hai bên đã tích cực để thống nhất được nội dung hợp tác, triển khai trong năm 2013. Thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng cơ chế hợp tác với 7 cơ quan, tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội phần mềm Việt Nam; đã thống nhất các nội dung cụ thể và chương trình hợp tác năm 2013, đồng thời tiến hành ký kết các văn bản xác định trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của các bên.  Ban Kinh tế Trung ương coi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đối tác chiến lược, lấy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu cầu phía Nam để tập hợp các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu khoa học phía Nam. Với nội dung phong phú đã được hai bên xem xét kỹ lưỡng trong bản ký kết, đây là sự hợp tác lâu dài, không chỉ là hai bên mà có thể có thêm bên thứ ba. Trong năm 2013, Ban Kinh tế Trung ương hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng XI. Đây là nội dung quan trọng nhất, hai bên phải cùng nhau xây dựng kế hoạch để triển khai đạt kết quả cao.

       GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khẳng định, sự hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là sự hợp tác giữa cơ quan tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị với cơ quan có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định đường lối, chính sách cho Đảng và Nhà nước. Với chức năng của Viện Hàn lâm, việc hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương là hết sức có ý nghĩa và đây cũng là mong muốn của các nhà khoa học, thông qua hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương sẽ đóng góp nhiều vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề lớn trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng. Việc Ban Kinh tế Trung ương coi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đối tác chiến lược là một vinh dự cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai xây dựng đề cương tổng kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng XI. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mong rằng Ban Kinh tế Trung ương có những hình thức chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ để cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện tốt kế hoạch hợp tác năm 2013 đã đề ra, đó là tổng kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng XI.

  

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Hai bên thống nhất, phối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác như sau:

     Mục tiêu hợp tác:

    1) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội;

     2) Tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể;

      3) Kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định và phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

       Nội dung hợp tác:

    1) Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

     2)Làm sáng tỏ mối quan hệ trong phát triển kinh tế - xã hội mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra.

     3)Tổng kết, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn và giải pháp phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

     4)Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược. Phối hợp chủ trì hoặc cùng tham gia chỉ đạo thực hiện một số đề án quan trọng.

     5)Tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất.

     6)Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Kết hợp công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

    7)Trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu, khảo sát và công tác tuyên truyền thông tin, truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác.

    

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương trao bản Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo hai bên.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: