Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

30/03/2013

Ngày 25 tháng 03 năm 2013, Đoàn công tác cấp cao của Ban Kinh tế Trung ương do GS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng GS.TS. Vương Đình Huệ và đồng chí Đinh Văn Cương vừa được bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương

 

Tham gia đoàn công tác cấp cao của Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Ban Kinh tế.

Tham gia buổi làm việc, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo của một số cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm và các viện trực thuộc tập trung giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao cũng như các chương trình, đề tài khoa học được phê duyệt hàng năm. Các công trình đã tập trung nghiên cứu các vấn đề khoa học cơ bản, nổi bật theo các khối: khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học quốc tế và khối vùng, đồng thời gắn với yêu cầu chính trị và yêu cầu thực tiễn của cuộc sống đặt ra, như nghiên cứu vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992; nghiên cứu về sở hữu đất đai, vấn đề an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam… Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Viện gửi báo cáo về tình hình quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội trong nước tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước làm tài liệu tham khảo; góp phần vào việc đưa ra các khuyền nghị và điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm thích ứng tốt với các biến động của bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới. 

Trưởng ban Ban Kinh tế Trung Ương GS.TS. Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu về Ban Kinh tế từ khi được tái lập ngày 28/12/2012 theo Quyết định số 160-QĐ/TW của Bộ Chính trị, với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Dù mới được tái thành lập nhưng trong hơn hai tháng qua, Ban Kinh tế đã hoàn thành một số công việc trọng tâm: hoàn thành báo cáo thẩm định các đề án; tập trung xây dựng Báo cáo Sơ kết thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, phương hướng đến năm 2025; tiếp tục tổ chức khảo sát tại một số địa phương và bộ, ngành; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tiếp tục chỉ đạo việc theo dõi tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương…

Đồng chí Trưởng ban Ban Kinh tế chỉ rõ, xét về chức năng và nhiệm vụ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương cùng có những nhiệm vụ chính trị gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Kinh tế Trung ương coi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đối tác chiến lược trong thực hiện các nhiệm vụ này. Hai bên cần xây dựng thỏa thuận và cơ chế phối hợp, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng bên.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác cấp cao Ban Kinh tế Trung ương

 

Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao tầm quan trọng của sự phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn, đề xuất chủ trương đường lối, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Ban Chấp hành Trung ương, mà cụ thể là cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; coi đây là cơ hội hợp tác rất tốt, trước hết tạo điều kiện tốt hơn cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp luận cứ, hoạch định đường lối chiến lược, chính sách phát triển của đất nước, trong bối cảnh tiếp tục phát triển đường lối đổi mới của đất nước, trong bối cảnh thế giới thay đổi rất nhanh, nhất là sau khủng hoảng 2008 - 2009 và yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, thực hiện tăng trưởng xanh và đặc biệt là xử lý các hệ lụy của cuộc khủng hoảng này đối với nước ta cả về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, các vấn đề lớn đặt ra trong bối cảnh phát triển mới đòi hỏi công tác tham mưu phải xuất phát từ việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo cách tiếp cận liên ngành và đa ngành.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng gợi mở một số nội dung phối hợp hai bên cùng quan tâm như: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; đẩy mạnh hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới; làm rõ 8 mối quan hệ liên quan đến kinh tế xã hội đặt ra trong Cương lĩnh, như giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền; những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị như các nghị quyết về đất đai, về doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu đề xuất các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược như Vân Đồn, Móng Cái, Phú Quốc,... Hai cơ quan cũng cần tổ chức mạng lưới các chuyên gia kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tích cực, chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí tài trợ như, các quỹ hỗ trợ có mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Sự phối hợp giữa hai cơ quan mang tính lâu dài, các vấn đề cụ thể sẽ được bàn bạc để xây dựng thành những chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã tặng hoa chúc mừng GS.TS. Vương Đình Huệ vừa được bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Đinh Văn Cương được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương./.

 

                                                                                                                                                    

Các tin đã đưa ngày: