Quyết định của Ban chấp hành Trung ương về thành phần Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Quyết định của Ban chấp hành Trung ương về thành phần Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016-2020

23/08/2016

Ngày 16/8/2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành công văn số 35/QĐ-TW Quyết định về thành phần Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Toàn văn Quyết định xin xem trong tệp tin đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: