Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

08/03/2013

Ngày 04 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 386/QĐ-TTg, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại quyết định số 384/QĐ-TTg, ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại quyết định số 383/QĐ-TTg, ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

(file quyết định đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: