Thông báo giải thể Trung tâm Nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo giải thể Trung tâm Nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25/08/2016

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 1781/QĐ-KH về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin xem tệp đính kèm.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: