Thông báo Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

18/07/2016

Nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thời gian: Khai mạc 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, phường  Nghĩa Tân, quận  Cầu Giấy, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: