Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

03/06/2016

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mời thầu:

Tên Bên mời thầu: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống trang thiết bị âm thanh

Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thời gian phát hành HSMT: 08/6/2016

Thời gian nhận HSDT: 10/6/2016

Địa chỉ liên hệ: Phòng Kỹ thuật (Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.2730408-4411                  Fax: 04.62730450

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: