Thông báo: Quyết định về việc điều chuyển Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Quyết định về việc điều chuyển Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

27/04/2020

Thông báo: Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc điều chuyển Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: