Thông báo tuyển dụng: Tổ chức tư vấn thực hiện NC cơ sở/đầu vào cho Báo cáo PTCNVN 2014 về “Hội nhập khu vực và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) – Nắm bắt cơ hội cho Phát triển bao trùm”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo tuyển dụng: Tổ chức tư vấn thực hiện NC cơ sở/đầu vào cho Báo cáo PTCNVN 2014 về “Hội nhập khu vực và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) – Nắm bắt cơ hội cho Phát triển bao trùm”

13/01/2014

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện HLKHXHVN) hợp tác triển khai Dự án phát triển về Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam. Viện HLKHXHVN sẽ được hỗ trợ trong hơn 4 năm từ 2012-2016 để hiện thực hóa các chỉ tiêu đầu ra sau: (i) Các lựa chọn chính sách tầm chiến lược dựa trên quan điểm phát triển con người được xác định và cổ súy thông qua một loạt các nghiên cứu cơ sở/chuyên đề dựa trên bằng chứng vững chắc có chất lượng cao và các báo cáo phát triển con người được công bố định kỳ; và (ii) Các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu của Việt Nam có thêm nhận thức và hiểu biết sâu sắc về khái niệm phát triển con người.

Dự án sẽ được triển khai theo phương thức Quốc gia thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Viện HLKHXHVN. Quản lý dựa trên hiệu quả là cách tiếp cận chính trong điều hành, thực hiện và giám sát dự án này.

Ban Quản lý Dự án (PMU) đang tìm kiếm Tổ chức tư vấn để thực hiện NC cơ sở/đầu vào cho Báo cáo PTCNVN 2014 với chủ đề “Hội nhập khu vực và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) – Nắm bắt cơ hội cho Phát triển bao trùm”.

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: