Thông báo tuyển dụng viên chức cho vị trí chuyên viên hợp tác quốc tế, đối ngoại
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo tuyển dụng viên chức cho vị trí chuyên viên hợp tác quốc tế, đối ngoại

05/04/2018

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức cho vị trí chuyên viên hợp tác quốc tế, đối ngoại.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: