Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích định lượng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích định lượng

11/01/2016

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích định lượng dành cho viên chức nghiên cứu của Viện Hàn lâm. Chỉ tiêu của lớp học là 15 học viên. Nội dung của Lớp học tập trung vào các kỹ năng phân tích số liệu định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Căn cứ vào danh sách đăng ký của đơn vị, Viện Hàn lâm sẽ tuyển chọn những học viên đã có kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm SPSS và kiến thức thống kê cơ sở. Việc tuyển chọn sẽ được tiến hành công bằng và khách quan thông qua kiểm tra trình độ đầu vào của học viên. Học viên sẽ được nhận 1 file số liệu và 1 bảng hỏi tương ứng với file số liệu đó. Học viên phải thực hiện các bài tập với file dữ liệu với các yêu cầu cơ bản như sau:

- Nhận biết các loại biến số (định lượng hay định tính) và mô tả chúng bằng các tham số thống kê tương ứng

- Biến đổi số liệu (Recode, compute, count, hoặc select case, v.v.)

- Phân tích mối quan hệ giữa hai biến số bằng lệnh crosstabs và đọc kết quả

- Chuyển các kết quả của bài tập sang dạng word (các lệnh  biến đổi dữ liệu bằng dòng lệnh syntax, bảng số liệu và phân tích kết quả bảng số liệu đó)

- Gửi file kết quả (ở mục 4) đến địa chỉ mail được chỉ định sau 120 phút làm bài.

Các giảng viên sẽ chấm điểm dựa trên file này.

Chi tiết cụ thể xin xem file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: