Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2024
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2024

22/04/2024

Ngày 19/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp p hần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số của các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban), Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai chuyển đổi số; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định rõ 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Cụ thể, 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 gồm:

- Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương;

- 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải;

- 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

- Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, gồm 25 dịch vụ theo Đề án 06 của Chính phủ và 28 dịch vụ theo quyết định 422 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

- 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ - hệ thống EMC;

- 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

-100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động;

- 100% bộ, ngành, địa phương dùng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đưa ra 3 yêu cầu cơ bản sau: (i) Bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; (ii) Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đối số; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai; (iii) Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.

Tại Kế hoạch này, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao trách nhiệm cho các Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành thuộc lĩnh vực mình phụ trách tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch; Triển khai công tác số hóa ngành, lĩnh vực mình phụ trách để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024…

Nguyễn Minh Hồng (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: