Báo cáo Chuyên đề- Tuần 12/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 12/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

30/03/2022

Báo cáo gồm những nội dung cơ bản sau

I. Tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng

1.1. Số liệu tấn công mạng

1.2. Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

1.3. Phát triển thị trường an toàn thông tin mạng 

1.4. Mạng lưới ứng cứu sự cố

1.5. Xếp hạng mức độ sẵn sàng Bảo đảm ATTT mạng 2021

2. Kinh nghiệm quốc tế

2.1. Bảo dảm an toàn các hệ thống thông tin cơ quan nhà nước, lĩnh vực quan trọng nhìn từ cuộc xung đột Nga - Ucraina

2.2. Chương trình tìm kiếm lỗ hổng cho các hệ thống quan trọng của cơ quan nhà nước

3. Một số tồn tại, hạn chế

4. Kiến nghị, đề xuất

Các tin đã đưa ngày: