Báo cáo Chuyên đề- Tuần 13/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 13/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

05/04/2022

Chủ đề của Báo cáo Chuyên đề tuần 13/2022 là Đo lường hoạt động của người dân trên các nền tảng số Việt Nam Qúy I/2022.

Báo cáo gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Số liệu thống kê

1.1. Nền tảng số Việt Nam phục vụ liên lạc

1.2. Nền tảng số Việt Nam phục vụ đi lại

1.3. Nền tảng số Việt Nam phục vụ giao hàng

1.4. Nền tảng số Việt Nam phục vụ mua sắm

1.5. Nền tảng số Việt Nam phục vụ tin tức

1.6. Nền tảng số Việt Nam phục vụ chăm sóc sức khỏe

1.7. Nền tảng số Việt Nam phục vụ du lịch

1.8. Nền tảng số Việt Nam phục vụ học tập

1.9. Nền tảng số Việt Nam phục vụ thanh toán số

2. Một số kinh nghiệm của bộ, ngành

3. Một số kinh nghiệm của địa phương

4. Đề xuất

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: