Báo cáo Chuyên đề- Tuần 15/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 15/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

20/04/2022

Nội dung Báo cáo Chuyên đề- Tuần 15/2022 có chủ đề Chiến lược Quốc gia về kinh tế số và xã hội số

1. Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia ban hành sớm Chiến lược về phát triển kinh tế số, xã hội số

2. Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số của Việt Nam là kết quả của tham khảo quốc tế một cách có chọn lọc, kết hợp với thực tiễn Việt Nam

3. Điểm cốt lõi, độc đáo và khác biệt của Việt Nam trong phát triển  

4. Công thức thành công của người Việt Nam là Nhỏ - Nhanh - Gần và Cơ động

5. Một số điểm đột phá trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Các tin đã đưa ngày: