Báo cáo Chuyên đề- Tuần 16/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 16/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

27/04/2022

Chủ đề của Báo cáo Chuyên đề- Tuần 16/2022 là: Chính sách quản trị và bản địa hóa dữ liệu - kinh nghiệm của Ấn Độ và đề xuất đối với Việt Nam

1. Chính sách chuyển đổi số Ấn Độ qua dữ liệu

2. Bản địa hóa dữ liệu

2.1. Bản địa hóa dữ liệu

2.2. Đề xuất quản trị dữ liệu toàn diện

2.3. Nhận xét, đánh giá

3. Đề xuất cho Việt Nam về chính sach quản trị dữ liệu

3.1. Xây dưng quy định về bảo vệ dòng dữ liệu xuyên biên giới

3.2. Xây dựng quy định về quản tri dữ liệu quốc gia

3.3. Nghiên cứu thí điểm hình thành thị trường giao dịch dữ liệu

 

Các tin đã đưa ngày: