Báo cáo Chuyên đề- Tuần 17/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 17/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

02/05/2022

Chủ đề của Báo cáo Chuyên đề- Tuần 17/2022 là: Tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I/2022

I. Khái quát tình hình và kết quả nổi bật Quý I/2022

1. Nhận thức số

2. Thể chế số

3. Hạ tầng số

4. Nhân lực số

5. An toàn, an ninh mạng

6. Chính phủ số

7. Kinh tế số

8. Xã hội số

II. Tồn tại, hạn chế

III. Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

Các tin đã đưa ngày: