Báo cáo Chuyên đề- Tuần 18/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 18/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

08/05/2022

Chủ đề của Báo cáo Chuyên đề- Tuần 18/2022 là: Dịch vụ công trực tuyến

1. Số liệu thống kê

1.1. Về mức độ truy cập Cổng Thông tin điện tử

1.2. Về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến

1.3. Về tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến

2. Một số kinh nghiệm của bộ, ngành

3. Một số kinh nghiệm của địa phương

4. Kinh nghiệm thế giới về ban hành tiêu chuẩn dịch vụ số

5. Đề xuất

Các tin đã đưa ngày: