Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

07/05/2024

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 638/KHXH-VP về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam " do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động tổ chức.

Thực hiện Công văn số 3146/CV-TCTTKĐA ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Tổ Công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 638/KHXH-VP ngày 06/5/2024 về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Công văn nêu rõ, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam tại đơn vị; đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động tổ chức.

Chi tiết công văn, xin xem file đính kèm!

Nguồn: Công văn số 638/KHXH-VP 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: