Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

23/05/2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam – Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ban Chỉ đạo) vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về nguyên tắc làm việc, Quy chế nêu rõ: Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và người đứng đầu các  đơn vị trong Viện Hàn lâm; đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ và Viện Hàn lâm; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ phát sinh, tùy theo tình hình có thể mời thêm các cơ quan, cá nhân liên quan tham dự; Tài liệu phục vụ cuộc họp của Ban chỉ đạo do Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với Tổ giúp việc chuẩn bị và gửi cho các thành viên tham dự trước buổi họp tối thiểu 01 ngày; Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định; Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan về công tác xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đối số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hằng năm, kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, gắn với cải cách hành chính.

Giúp việc Ban Chỉ đạo trong nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, gắn với cải cách hành chính.

Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm

Quán triệt nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số thuộc đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung trong Quy chế này; Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại cơ quan đơn vị mình phục trách.

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực.

Ban Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm phân bổ, bố trí kinh phí thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về công nghệ thông tin, Chính phủ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc…

Nguyễn Minh Hồng (Tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: