Ngày 19/6/2024, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký Quyết định số 775/QĐ-KHXH ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Ngày 19/6/2024, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký Quyết định số 775/QĐ-KHXH ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.

21/06/2024

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) bao gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm trong hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Viện Hàn lâm nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm; Theo dõi, đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng chuyển đổi số tại đơn vị mình, qua đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho phù hợp;  Nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chỉ số chuyển đổi số của Viện Hàn lâm;  Phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 6 chỉ số chính như sau: 1. Nhận thức số; 2. Thể chế số; 3. Hạ tầng số; 4. Nhân lực số; 5. An toàn thông tin mạng; 6. Hoạt động chuyển đổi số.

Quy trình đánh giá được thực hiện như sau:

1. Các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá chuyển đổi số theo Phụ lục tại Quyết định này và gửi kết quả, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu về Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin trước ngày 05 tháng 01 hằng năm (số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo).

2. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm giao Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tổng hợp kết quả báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị và xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị và của Viện Hàn lâm.

3.  Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm họp, xem xét, thông qua Dự thảo Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị và của Viện Hàn lâm, trình Lãnh đạo Viện Hàn lâm xem xét quyết định. Trong trường hợp cần chỉnh sửa, làm rõ thì chuyển lại cho Trung tâm chỉnh sửa, giải trình.

4.  Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị và của Viện Hàn lâm được Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm.

Toàn văn Quyết định số 775/QĐ-KHXH  được đăng tải tại chuyên mục Văn bản hành chính Viện Hàn lâm trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: