Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10

02/10/2023

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, ngày 25/9/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký ban hành quyết định công bố Ngày Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) vào ngày 10 tháng 10 hàng năm.

 

Chuyển đổi số là một quá trình phát triển tất yếu, tổng thể và toàn diện, đòi hỏi sự chủ động vào cuộc của tất cả các ngành, lĩnh vực. Việc lựa chọn và ký ban hành Quyết định ngày Chuyển đổi số Viện Hàn lâm vì thế có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động tại Viện Hàn lâm về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa và lợi ích của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, trong đó có hoạt động chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm. Tại Quyết định số 1263/QĐ-KHXH ngày 25/9/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về Ngày chuyển đối số của Viện Hàn lâm cũng chỉ rõ, mục đích là động viên, thúc đẩy toàn thể viên chức, người lao động tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số Viện Hàn lâm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đối số của Viện Hàn lâm.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin – với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm tham mưu cho Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo chủ đề của Ngày Chuyển đổi sô quốc gia hàng năm; Các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm tổ chức thực hiện kế hoạch chủ động phát động các sáng kiến, hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Viện Hàn lâm phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ dề và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Viện Hàn lâm phát huy hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Thời gian qua, Viện Hàn lâm đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, đảm bảo hạ tầng số và an toàn an ninh thông tin, cụ thể:. (i) Hoàn thiện chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm và cập nhật thông tin thường xuyên; Tạo lập nhóm truyền thông về chuyển đổi số của Viện Hàn lâm qua ứng dụng Zalo; (ii) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm và đã thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ giúp việc, thực hiện các công việc do Ban Chỉ đạo giao; Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Viện Hàn lâm đã được tổ chức xây dựng, ban hành; (iii) Đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm giai đoạn 2022-2025; (iv) Tích cực triển khai Trục chia sẻ dữ liệu (LGSP) Viện Hàn lâm, kết nối tới Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); (v) Bảo đảm an toàn an ninh thông tin, trong đó, hoàn thành kết nối hệ thống các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin tới Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng quốc gia (NCSC); phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), C06 (Bộ Công an) để cung cấp các thông tin hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, việc  sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong suốt thời gian qua đã tạo ra môi trường, tác phong làm việc hiệu quả, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm

Có thể thấy, với những gì Viện Hàn lâm đã làm được trong thời gian qua, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể viên chức, người lao động về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số Viện Hàn lâm ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm, chắc chắn hoạt động chuyển đổi số ở từng đơn vị nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung ngày càng đi vào thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyển đổi số, góp phần đưa Viện Hàn lâm ngày một phát triển./.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: