Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn và UBKT Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn và UBKT Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

10/04/2018

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2017-2022)

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị

1

Phạm Minh Phúc

Nam

 

Chủ tịch Công đoàn

Ban Tổ chức cán bộ

2

Phạm Văn Dương

Nam

 

Phó Chủ tịch Công đoàn

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

3

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Nữ

Phó Chủ tịch Công đoàn

Văn phòng Công đoàn

4

Khổng Thị Kim Anh

 

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ

Viện Dân tộc học

5

Võ Hải Minh

Nam

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

6

Hồ Ngọc Chung

Nam

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Viện Thông tin KHXH

7

Ngô Tiến Phát

Nam

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Văn phòng Viện Hàn lâm

8

Vũ Mạnh Dũng

Nam

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Học Viện KHXH

9

Nguyễn Thành Văn

Nam

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Viện NC Đông Nam Á

10

Phùng Bích Hảo

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Châu Âu

11

Bùi Thị Thu Hiền

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Trung Quốc

12

Lê Đức Hiển

Nam

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Tôn giáo

13

Đinh Như Hoài

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH Vùng Trung Bộ

14

Kiều Quỳnh Anh

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Tạp chí KHXH VN

15

Nguyễn Thị Thu Hường

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Xã hội học

16

Phan Thị Mai

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Văn phòng Công đoàn

17

Bùi Thanh Dũng

Nam

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện TĐH & BKT VN

18

Phạm Thị Xuân Nga

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH Vùng Tây Nguyên

19

Lê Thị Hồng Nhung

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện KHXH Vùng Nam Bộ

20

Lê Quang Chắn

Nam

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Sử học

21

Phạm Sỹ An

Nam

 

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Kinh tế Việt Nam

22

Trần Minh Tâm

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Triết học

23

Trương Thị Thủy

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Hán Nôm

24

Bùi Thị Hương Trầm

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện NC Gia đình và Giới

25

Trần Thị Tuyết

 

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành

Viện Địa lý nhân văn

(Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-CĐVC ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc công nhận

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022)

 

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2017-2022)

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị

1

Ngô Tiến Phát

Nam

 

Chủ nhiệm UBKT

Văn phòng Viện Hàn lâm

2

Nguyễn Thị Song Hà

 

Nữ

Phó Chủ nhiệm UBKT

Học Viện KHXH

3

Nguyễn Đức Tâm

Nam

 

Phó Chủ nhiệm UBKT

Ban Tổ chức cán bộ

4

Lê Quang Chắn

Nam

 

Ủy viên UBKT

Viện Sử học

5

Phan Thị Mai

 

Nữ

Ủy viên UBKT

Văn phòng Công đoàn

6

Nguyễn Thị Hưng

 

Nữ

Ủy viên UBKT

Viện Nhà nước và Pháp luật

7

Nguyễn Thị quế Hương

 

Nữ

Ủy viên UBKT

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

8

Trịnh Thị Hương Lan

 

Nữ

Ủy viên UBKT

Ban Kế hoạch Tài chính

9

Võ Thị Mai Phương

 

Nữ

Ủy viên UBKT

Bảo tàng Dân tộc học VN

(Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-CĐVC ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc công nhận

Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022)

 

Nguồn: Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: