Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

29/10/2020

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong chương trình, Đại hội Đảng bộ Khối đã thực hiện các nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả thực hiện công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Khối đề ra là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 ủy viên là đại biểu tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, gánh vác trọng trách lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự được Đại hội bầu là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: VOV

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: “Trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đồng thời cả mặt thuận và không thuận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng. Trong đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt”.  

Ông Huỳnh Tấn Việt cho rằng, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá về công tác tổ chức Đảng; Công tác cán bộ và quản lý đảng viên; Công tác phối hợp hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

 

PV.

Các tin đã đưa ngày: