Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

08/12/2022

Sáng ngày 07/12/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm chủ trì buổi thảo luận.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị thảo luận Chương trình hành động

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh khẳng định, 3 Nghị quyết và 1 Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất quan trọng. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh đến 02 Nghị quyết về “xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và “đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Với chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng chí Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh, chương trình hành động của Đảng ủy Viện Hàn lâm cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 27/NQ-TW của Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, cần đẩy mạnh, rà soát, hoàn thiện, bổ sung qui chế nội bộ; đẩy mạnh công tác sắp xếp, kiện toàn một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phân công phân nhiệm rõ ràng. Đặc biệt là cần phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao nhận thức cũng như ý thức hiểu biết pháp luật của cán bộ trong cơ quan, đơn vị.

Về Nghị quyết số 28/NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đồng chí Đặng Xuân Thanh đề nghị các Cấp ủy và Chi bộ trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ công tác Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, các Cấp ủy cần nắm vững 05 phương thức lãnh đạo của Đảng để vận dụng lãnh đạo đúng đắn tại đơn vị: (1) Lãnh đạo bằng chủ trương đường lối, thể hiện bằng Nghị quyết, Chỉ thị; (2) Lãnh đạo bằng công tác chính trị, tư tưởng và phải ban hành Chương trình hành động, kế hoạch; (3) Lãnh đạo bằng công tác tổ chức cán bộ và phải có chủ trương, đường lối cụ thể; (4) Lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát đồng bộ; (5) Lãnh đạo bằng nêu gương (nêu gương người đứng đầu)…

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận. Các đại biểu nhấn mạnh, cần bám sát vào các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Các đơn vị cũng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như thực hiện đúng qui chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ; tổ chức- cán bộ; dân chủ cơ sở tại Chi bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; gắn mục đích yêu cầu quán triệt của Nghị quyết Trung ương 6 sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm (nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo); cần tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học nhằm đưa ra sáng kiến về mô hình đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao, đổi mới phương thức lãnh đạo; cải cách hành chính…

Toàn cảnh Hội nghị thảo luận

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh đánh giá cao những ý kiến thảo luận nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ các đơn vị trực thuộc cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị; đặc biệt, là cần phổ biến, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII đến toàn thể các cán bộ, đảng viên trong cơ quan hướng tới xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đạt hiệu quả cao theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện, đặc thù của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Viện Hàn lâm.

Những ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự sẽ được Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp thu, tập hợp, góp phần hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng ủy Viện Hàn lâm để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: