Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

14/01/2023

Sáng ngày 12/01/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Viện Hàn lâm và Đồng chí Nguyễn Đức Minh,<br>Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị (từ phải sang)

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối); đồng chí Phạm Tiến Dũng, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Đặng Văn Nhiệm, Kiểm tra viên Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Mạnh Tuyến, Chuyên viên chính Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Viện Hàn lâm có đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Đặng Xuân Thanh Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế- xã hội trên thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 mặc dù cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tác động lớn trên quy mô toàn cầu, tình trạng suy giảm tăng trưởng, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia, khu vực và một số vấn đề nội tại của kinh tế trong nước đã tạo áp lực rất lớn cho sự phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội của nước ta. Đây cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021-2025) với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Năm 2022 cũng là năm Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, biến cố và thách thức. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy hai nhiệm kỳ (2015-2020 và 2020-2025) cùng với nhiều đảng viên lãnh đạo cấp Viện Hàn lâm và cấp vụ, viện bị kỷ luật, người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền Viện Hàn lâm thôi chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, thôi Chủ tịch và Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm chuyển công tác khác. Điều này đã tác động rất lớn và trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Viện Hàn lâm. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động, các nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, nhất là những tháng cuối năm 2022 đã tiếp tục được triển khai và từng bước khắc phục những hậu quả của vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023 là năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện việc khắc phục những sai phạm trong công tác tôt chức, cán bộ, đào tạo sau đại học và một số lĩnh vực khác. Đây cũng là năm sẽ có sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm. Những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra cho Đảng ủy Viện Hàn lâm và cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Thứ nhất, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc và trực thuộc về các hướng nghiên cứu bám sát các Nghị quyết Trung ương khóa XIII; tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao; tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu; chuyên đề, báo cáo thường niên để cung cấp thông tin kịp thời cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm giai đoạn 2021-2026.

Thứ hai, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng bộ Viện Hàn lâm cần nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên bằng những giải pháp đồng bộ và chỉ đạo các Cấp ủy Đảng thuộc và trực thuộc quán triệt, thực hiện các nghị quyết hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2023 theo hướng chủ động, sáng tạo, để từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viêm, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm theo nghị định 108/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm; thực hiện quy hoạch Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

Thứ năm, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự, với những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; cần tập trung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ cương hành chính. Đặc biệt các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc qui định của Đảng. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng gắn với thực tiễn công tác, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vào tháng 12 năm 2023, góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống Viện Hàn lâm cũng như củng cố niềm tin, nâng cao uy tín, vị thế và những đóng góp khoa học tích cực  đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu của đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2022 với nhiều khó khăn và biến cố. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Hàn lâm cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tối đa tiềm năng nội lực cơ quan, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Việt Hà bày tỏ sự chia sẻ đối với tính đặc thù của cơ quan nghiên cứu khoa học, song đặc biệt nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; đoàn kết trên nguyên tắc của Đảng, bám sát theo qui định về chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Theo đó, Đảng bộ Viện Hàn lâm cần nâng cao tính nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện đúng Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhận thức sâu sắc về mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng bộ và nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Đảng bộ Viện Hàn lâm cần đầu tư, chú trọng công tác tổ chức- cán bộ, phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần nâng cao uy tín, vị thế, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn hàng đầu nước nhà.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và sự động viên, chia sẻ của đồng chí Đỗ Việt Hà về những khó khăn mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã trải qua trong năm 2022 vừa qua. Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện Hàn lâm sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại, chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm; củng cố niềm tin quần chúng và đảng viên góp phần xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: