Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

27/10/2023

Thực hiện Công văn số 486-CV/BTG, ngày 16/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng ngày 27/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự Hội nghị có: TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm. Các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy viên Viện KHXH vùng Nam Bộ; lãnh đạo, cấp ủy Viện KHXH vùng Trung Bộ và lãnh đạo, cấp ủy Viện KHXH vùng Tây Nguyên tham dự trực tuyến tại đơn vị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. (3) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2088 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. (7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. (8) Công tác cán bộ. (9) Báo cáo những công việc của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII. (10) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Sau 07 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành Chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Thông báo và quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đã  thông báo nhanh những nội dung chính như sau: (1) Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính- ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; (4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Chủ tịch nhấn mạnh đến Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các vấn đề có liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm cần tập trung trong thời gian tới:

Thứ nhất, tăng cường công tác tư tưởng đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người có tài năng, nhất là trí thức trẻ nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở các Nghị quyết được ban hành, các Đảng bộ, Chi bộ cần tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, xây dựng các kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó cần tăng cường tinh thần đoàn kết, vì lợi ích chung, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tại các viện nghiên cứu tham gia viết bài nghiên cứu sâu về triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, góp phần cung cấp các luận điểm để tham mưu cho Đảng và Nhà nước, thúc đẩy vào sự phát triển của Viện Hàn lâm, hướng tớ triển khai hiệu quả các Nghị quyết nhất là Nghị quyết xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức. Qua đó góp phần vào việc xây dựng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đề nghị Cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: