Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

24/10/2020

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chủ trì Hội nghị và quán triệt Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí cấp ủy viên các cấp của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí trong Viện Hàn lâm; Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm; Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí trưởng phòng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm. Riêng các đồng chí trong thành phần tham dự Hội nghị thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

PGS.TS.Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021 - 2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; đồng thời giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định tại các hội nghị Trung ương khóa XII tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/07/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, chuẩn bị tốt nhất cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động Viện Hàn lâm những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hồng Nhung

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: