Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

30/06/2021

Sáng ngày 30/06/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) chủ trì.

Chủ trì Hội nghị có: Đ/c Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm có: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 300 đại biểu đã thành công tốt đẹp. Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương, với chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đã quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; căn cứ Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục đích của Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối;  Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; Thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng xác định; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Qua đó triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Chương trình cũng đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu đã nêu trên: (1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; (2) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (3) Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (4) Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; (5) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; (6) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo, vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn… Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân…sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển. Qua bài viết của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc rằng, phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin- học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động; cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới… mang hơi thở của thời đại.

Sau hội nghị, Bí thư các Chi bộ và thủ trưởng các đơn vị sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: