Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XIII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XIII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

14/09/2023

Sáng ngày 13/9/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XIII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối).

Đồng chí Phạm Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng đại diện Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm; Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm; Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và các Cấp ủy, Chi bộ đã triển khai, thực hiện thiết thực trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 35 và Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị; giải quyết những vấn đề liên quan đến khủng hoảng truyền thông, thông tin trái chiếu về Viện Hàn lâm. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phản bác những luận điệu sai trái, tiêu cực liên quan đến Viện Hàn lâm trong thời gian vừa qua. Do vậy, hội nghị Sơ kết có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá kết quả của Đảng ủy Viện Hàn lâm trong việc triển khai Nghị quyết số 35 cũng như hoạt động triển khai của Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm để từ đó chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh mong muốn, Cấp ủy các Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm tập trung xây dựng ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Ban Chỉ đạo 35 nói riêng và Đảng bộ Viện Hàn lâm ngày càng phát triển vững mạnh.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Đảng bộ Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ủy Viện Hàn lâm chú trọng thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn; thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của Bí thư, người đứng đầu đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được triển khai toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, dựa trên chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Các đơn vị đã tích cực đưa công tác này vào mọi hoạt động của đơn vị trên 03 phương diện: nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo sau đại học. Các chương trình, đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm luôn bám sát thực tiễn và phục vụ thực tiễn, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong bối cảnh và tình hình mới, phù hợp với định hướng phát triển Viện Hàn lâm, phục vụ mục tiêu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhiều đề tài nghiên cứu về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc…

Công tác nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với kết quả thực hiện chuyên môn nghiên cứu của mỗi đơn vị là các chuyên đề nghiên cứu sâu để tham mưu, tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm có nhiều tư vấn chính sách quan trọng. Đồng thời trong năm 2022, Ban Chỉ đao 35 đã đăng tải lên Website của Viện Hàn lâm những chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của năm 2021 do Nhóm Chuyên gia của Ban Chỉ đạo 35 đã triển khai viết 10 chuyên đề về các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lịch sử. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên hệ thống Tạp chí, Website, phát thanh, truyền hình, Internet, mạng xã hội là điểm mạnh của Viện Hàn lâm thông qua các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Trên cơ sở phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35, thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đề nghị các cấp ủy thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của từng đơn vị; đẩy mạnh công tác tư tưởng đối với viên chức, người lao động cũng luôn kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, làm nền tảng để tư tưởng chính trị tích cực thấm sâu vào từng đảng viên, người lao động, đồng thời “chống” la uốn nắn ngay từ ban đầu khi thấy có biểu hiện lệch lạc, nắm bắt thông tin chưa chính xác… nhằm đẩy lùi những biểu hiện sai trái trong đảng viên ở trong bối cảnh thông tin mạng xã hội như hiện nay.

Đứng trước bối cảnh thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, công cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng khó khăn, là thách thức lớn khi các đối tượng này ngày càng có vỏ bọc tinh vi, hoạt động phức tạp trên nhiều lĩnh vực và đa dạng các phương thức, Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm đề xuất kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tổ chức xã hội với hình thức đa dạng, phong phú; phân định rõ trách nhiệm các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội. Bên cạnh đó cần tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên mạng xã hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan trong quản lý; thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm với các nước có cùng chế độ chính trị về đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tập hợp rộng rãi các nhân sĩ, trí thức, Việt kiều yêu nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia phòng, chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng xã hội. 

Hội nghị được lắng nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do TS. Đặng Xuân Thanh trình bày cùng với các tham luận của các Chi bộ và Báo cáo nhóm chuyên gia thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Viện Hàn lâm về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại; hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tôn giáo trong 05 năm vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày Báo cáo Sơ kết tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, đại diện Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối ghi nhận và chúc mừng những kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm đạt được trong việc triển khai Nghị quyết số 35 trong thời gian vừa qua. Đồng chí Nguyễn Minh Chung biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và chuyên nghiệp của Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm trong việc chỉ đạo các cấp ủy, Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35, thể hiện thông qua ban hành 32 văn bản thực hiện trong 02 năm 2021-2023. Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện Hàn lâm chú trọng đến việc nêu cao trách nhiệm và vai trò người đứng đầu; chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết vào công tác chuyên môn bám sát theo 03 chức năng của Viện Hàn lâm: nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo.

Trước tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Minh Chung đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm cố gắng khắc phục những hạn chế còn tồn tại và tập trung vào những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, các cán bộ, đảng viên "tự làm công tác tư tưởng cho mình, nâng cao khả năng tự đề kháng với thông tin xấu độc".

Thứ hai, đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Thứ ba, cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Phan Chí Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35 gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Đồng chí Phan Chí Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Khối đối với hoạt động triển khai Nghị quyết số 35. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn của Viện Hàn lâm, Chủ tịch nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung triển khai:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của Đảng bộ Viện Hàn lâm theo Nghị quyết số 35 và các nhiệm vụ được xác định; mối quan hệ biên chứng giữa việc thực hiện Nghị quyết số 35 và xây dựng Viện Hàn lâm trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai: Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết giao cho Viện Hàn lâm (tăng cường hoạt động lý luận, hoàn thiện con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, tham gia chủ động tích cực 40 năm đổi mới; tích cực tham gia đóng góp cho văn kiên Đại hội Đảng lần thứ XIV; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tăng cường dân chủ, công khai và minh bạch).

Thứ ba: Có trách nhiệm trong việc đăng tải, đưa tin bài; nâng cao sức đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận có trách nhiệm cao của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp của đại diện Cấp ủy có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Đảng bộ Viện Hàn lâm cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực cho Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và các Chi bộ trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: